Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2023/2024

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Wójt wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. Wnioski dzieci urodzonych w 2021 nie będą przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym z powodu ograniczonej liczby miejsc.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

 

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbicko składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie do 20 stycznia 2023 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, nie biorą udziału w rekrutacji.

 

 

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale Nr XXIII.190.2020 Rady Gminy Izbicko  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izbicko:

 * dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2020-2017) oraz

 * dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 30.01.2023 do 10.02.2023 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne  powołane  przez dyrektorów przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (zał. nr 1 Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 stycznia 2023 r.)

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wyniki postępowań  rekrutacyjnych komisje  rekrutacyjne podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (14 lutego 2023r.).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „potwierdzenie woli przyjęcia” w przedszkolach gdzie dziecko zostało zakwalifikowane   (od 20. lutego 2023 do 22. lutego 2023r.).

Komisje  rekrutacyjne  przyjmują  dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podają do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 23. lutego 2023 r.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkoli wypełniają pozostałe oświadczenia woli objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi tj. religia , j. angielski, j. niemiecki. Druki (do pobrania na stronach  internetowych przedszkoli lub w sekretariatach  przedszkoli po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego).

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

· wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI SPOZA GMINY IZBICKO

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Izbicko mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. W terminie od 17.04.2023 do 21.04.2023 r.

 

 

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu w Izbicku na rok szkolny 2023/2024:

Liczba miejsc w przedszkolu - 110

Liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego i wniosków w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym: 83

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2023/2024 - 27

 

Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko ws rekrutacji 2023/24

REGULAMIN_REKRUTACJI_PRZEDSZKOLA_W_IZBICKU_2022.pdf

 

Pliki do pobrania:

 

  • dla obecnych przedszkolaków

16. - 30. stycznia.2023             Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.pdf

 

  • dla nowych przedszkolaków

30. stycznia - 10. luty 2023      Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_2023-2024_wraz_z_zalacznikami.doc

20-22. luty 2023                       Potwierdzenie_woli_przyjecia.doc

 

  • dokumenty, które należy dostarczyć do przedszkola po zakończeniu rekrutacji

1_Oświadczenie_i_deklaracja_rodzicow_COVID.doc

2_Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola.doc

3_Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.doc

4_Zgoda_na_sprawdzenie_czystosci_glowy.doc

5_Wniosek_na_jezyk_niemiecki.doc

6_Oswiadczenie_-_zajecia_dodatkowe_j_angielski.doc

7_Oswiadczenie_-_zajecia_dodatkowe_religia.doc

8_Oswiadczenie_dot_odplatnosci.doc

9_Zgoda_na_zajecia_z_psychologiem_i_pedagogiem.doc

10_Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury.doc

11_Zgoda_na_zajecia_z_logopeda.doc