7:00-8:30 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe

8:30-8:40 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

8:40-9:15 śniadanie

9:15-9:45 czynności higieniczne i sanitarne.

9:45-10:00 gry i zabawy ruchowe

10:00-10:30 zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego realizowane również w językach: niemieckim i angielskim

10:30-11:30 zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

11:30-12:00 przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne

12:00-12:30 obiad – kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, kulturalne spożywanie posiłku

12:30-12:45 czynności sanitarno- higieniczne po obiedzie

12:45-13:00 odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki

13:00-14:15 zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,  spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, zajęcia dodatkowe

14:15-14:30 czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku

14:30-17:00 podwieczorek, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.