Deklaracja dostępności dla strony podmiotowej BIP
• DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wstęp deklaracji
Przedszkole w Izbicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP
https://pizbicko.naszbip.pl
Witryna spełnia wymóg WCAG 2.1 poziom A.
Dane teleadresowe jednostki: Tel.: 77 461 72 97 - sekretariat
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres korespondencyjny: ul. Powstańców Śl.18, 47 -180 Izbicko
Strona internetowa: www.pizbicko.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021 rok Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ( np. bilans jednostek).
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-02-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola w Izbicku.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Przedszkola w Izbicku mgr Kornelia Makulik
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: +48 77 461 72 97
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
• DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dostępność architektoniczna
Przedszkole w Izbicku mieści się w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Śl. 18 , 47 – 180 Izbicko na podwyższonym parterze i częściowo pierwszej kondygnacji.
Wejście do siedziby Przedszkola usytuowane jest frontem do ulicy. Na ścianie frontowej przy wejściu do budynku zamieszczona jest tablica informacyjna.
Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Lokalizacja Przedszkola w Izbicku:
1. Jednostka znajduje się na podwyższonym parterze i częściowo pierwszej kondygnacji przy schodach i zakresem obejmuje 10 pomieszczeń.
2. Dojście do Przedszkola jest zapewnione poprzez korzystanie z schodów lub klatki schodowej.
3. Brak rampy najazdowej dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

dostęp alternatywny:
4. Zapewnienie komunikacji z Przedszkola na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami czyli zejście pracownika do petenta po zawiadomieniu, że istnieje konieczność obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
5. Załatwienie sprawy telefonicznie lub on-line
• DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Pracownicy Przedszkola są otwarci, czyli chętni do nawiązania komunikacji, uważnego słuchania o potrzebach osoby zgłaszającej i deklarują gotowość do odpowiedzenia na te potrzeby.
dostęp alternatywny: Możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail albo pisząc na kartce (to ostatnie może być przydatne dla osób niemówiących, które słyszą).